Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych


mgr Marzena Mytych


Zastępca Dyrektora


mgr Jolanta Lubera


Wszyscy nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych posiadają wyższe wykształcenia, są doskonale wykwalifikowani, posiadają dodatkowe uprawniania zawodowe. Cała kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe, oraz uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, konferencjach

Lp.

Nazwisko i imię

Posiadane kwalifikacje

1.

Bojda-Kulig Katarzyna

Mgr Pedagogika ogólna

Lic. Pedagogika specjalna

Studia podypl- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapeuta zajęciowy - studium medyczne

Kurs Io EEG Biofeedback

Kurs IIo Kinezjologia Edukacyjna

2.

Blat Bogdan

Mgr Wychowanie fizyczne

Studia podypl: oligofrenopedagogika

3.

Dragan Agnieszka

Mgr p.p.- Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

Studia podypl: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kurs kwalif: terapia pedagogiczna

Kurs: Stosowana analiza zachowań (terapia behawioralna)

4.

Draus Agnieszka

Mgr p.p - Pedagogika

Studia podyplomowe :oligofrenopedagogika,

Studia podyplomowe: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kurs kwalif. Terapia pedagogiczna

Kurs IIo Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs IIIo Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

5.

Drewnicka Anna

Lic. Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

Mgr pp- Pedagogika ogólna

Studia podypl- Wych przedszkolne

Studia podypl- Socjoterapia

Studia podypl- Terapia pedagogiczna

Studia podypl- Surdopedagogika

Studia podypl - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kurs I0 Kinezjologia Edukacyjna

Kurs I0 Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

6.

Dziuba Alina

Mgr Naucz. Zintegrowane -WSP Kielce

Stud.Podypl: Przyroda –AP Kraków

Studia podypl:Oligofrenopedagogika.

Kurs kwalif. Terapia pedagogiczna

Kurs I˚ Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa

7.

Guźda Maria

Studium nauczycielskie o kierunku Wychowanie Przedszkolne

Mgr , Naucz. Zintegrowane- WSP Rzeszów

Studia podypl: Oligofrenopedagogika

Kurs kwalif. Terapia pedagogiczna

Kurs IIIo Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

8.

Kaźmierczak Barbara

Mgr- Pedagogika specjalna AP Warszawa

Terapeuta zajęciowy - studium medyczne

Kurs III0 Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Kurs II˚ Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs- alternatywne metody komunikacji

Kurs doskonalący metody pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego

Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy terapii behawioralnej

9.

Kiełb Agnieszka

Mgr- Pedagogika Specjalna

Licencjat- filologia polska

Kurs II˚ Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs-Alternatywne metody komunikacji

Kurs- Terapia taktylna

Kurs IIº Kinezjologii Edukacyjnej

Kurs: Stosowana analiza zachowań (terapia behawioralna)

10.

Krawiec Irena

Mgr Pedagogika wczesnoszkolna

KUL Stalowa Wola

Studia podypl – logopedia korekcyjna i stosowana UMCS Lublin

Studia podypl: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kurs II º Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs IIº Kinezjologii edukacyjnej

Kurs IIº Integracji Sensorycznej

Kurs: Stosowana analiza zachowań (terapia behawioralna)

Kurs I° Polskiego Języka Migowego

11. Książek Agnieszka

Mgr p.p Pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika

Terapeuta zajęciowy - studium medyczne

Kurs III0 Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Kurs Iº kinezjologia edukacyjna

Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy terapii behawioralnej

12.

Laube Anna

Mgr p.p Wychowanie plastyczne- A.P.- Kraków

Studia podyplomowe- Oligofrenopedagogika

13.

Lubera Jolanta

Mgr p.p. Muzyka – Akademia Świętokrzyska- Kielce

Studia podyplomowe: sztuka

Studia podypl: oligofrenopedagogika

studia podypl: arteterapia14.

Łopata Czesław

Mgr , p.p- muzyka

Studia podypl. Oligofrenopedagogika

15.

Magda Krystyna

Mgr , p.p.

Naucz. Początkowe

Studium Wychowania Przedszkolnego

Kurs kwalif. oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja ucznia z autyzmem

16.

Mytych Janusz

Mgr pp – Wychowanie fizyczne.

Gimnastyka korekcyjna – kurs dosk. WOM Przemyśl 1996

Instruktor i sędzia pływania.

Kurs kwalif .oligofrenopedagogika

17.

Mytych Marzena

Mgr , p.p.Naucz. zintegrowane - WSP Rzeszów

Studia podyplomowe „ Organizacja i zarządzanie oświatą”

Kurs kwalif. Terapia pedagogiczna ,Kurs I stopnia EEG Biofeedback

Studia podypl: Oligofrenopedagogika

Kurs stymulacji audio-psycho-lingwistycznej met.Tomatisa

18.

Niedziółka Dagmara

Mgr p.p  - Pedagogika specjalna - AP Kraków- kierunek: oligofrenopedagogika

Kurs komunikacji alternatywnej

Kurs I˚ w zakresie terapii Tomatisa

Studia podypl: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kurs M.Montesorii

Kurs II˚ Kinezjologii Edukacyjnej

19.

Oleniacz Agata

Licencjat. Oligofrenopedagogika

Kurs IIIo Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy terapii behawioralnej

20.

Plis Teresa

Mgr p.p - Pedagogika religijna i opiekuńczo-wychowawcza

Przyroda – stud. podypl. AP Kraków 2002

Studia podypl. oliogofrenopedagogika

Studia podypl. Technika

Studia podypl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.  Pedagogika lecznicza M. Montessori

Kurs IIº Kinezjologii edukacyjnej

21.

Salamon Agata

Mgr , p.p.- Filologia polska

Studia podyplomowe–historia U.Rz

Studia podypl. Oligofrenopedagogika

Kurs II° Kinezjologii Edukacyjnej

22.

Samojedny Bożena

Mgr- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Licencjat- Oligofrenopedagogika

Licencjat- Socjologia

Kurs III° Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Studia podypl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.  Pedagogika lecznicza M. Montessori

Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja ucznia z autyzmem

23.

Sasiela Stanisława

Mgr psychologii

Studia podypl. edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

Kurs I° Polskiego Języka Migowego

24.

Serafin Grzegorz

Mgr p.p.- Wychowanie fizyczne

Studia podypl. - oligofrenopedagogika

Instruktor pływania

25.

Skupińska Katarzyna

Mgr p.p. Matematyka

Studia podypl. oligofrenopedagogika

Kurs III° Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

Kurs kwalif. nauczanie informatyki

Kurs Io EEG Biofeedback

26.

Stępień Anna

Mgr pp- Pedagogika wczesnoszkolna

Kolegium Teologiczne

Studia podypl- oligofrenopedagogika

Studia podypl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.  Pedagogika lecznicza M. Montessori

Kurs III° Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

27.

Stępień Julita

Mgr, p.p. -Pedagogika specjalna – rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym

Studia podypl: logopedia

Kurs:alternatywne metody komunikacji

Kurs I˚Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Studia podypl: Neurologopedia

28.

Sybicki Stanisław

Mgr.pp- Wychowanie Fizyczne

Studia podypl.: Kinezyprofilaktyka

Studia podypl -Oligofrenopedagogika

Stud.podypl .trenerskie-trener II klasy

29.

Tetlak Magdalena

Mgr.pp- Pedagogika opiekuńcza i rewalidacja upośledzonych umysłowo

Studia podypl. Logopedia

Studia podypl: Neurologopedia

30.

Urbanik Urszula

Mgr.pp –.Edukacja artystyczna w zakresie sztuki URz Rzeszów

Kurs kwalif .oligofrenopedagogika

31.

Stec Patrycja

Mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Licencjat Pedagogika pracy socjalnej

Studia podypl. oligofrenopedagogika

Kurs kwalif :bibliotekoznawstwo

32.

Żądło Paweł

Studia licencjackie: Fizjoterapia

Studia licencjackie: Oligofrenopedagogika i edukacja wczesnoszkolna

Kurs młodszego ratownika WOPR