Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

REGULAMIN DRUŻYNY HARCERSKIEJ NIEPRZETARTEGO SZLAKU

 ZSS W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do ..., bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.

 

 1. Drużyna powołana została 01.09.2010 roku zgodnie z regulaminem tworzenia drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku i zarejestrowana w Komendzie Hufca Kolbuszowa, a tym samym w Chorągwi Podkarpackiej z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Drużyna liczy formalnie 15 członków, którzy dobrowolnie i za zgodą rodziców złożyli swój akces.
 3. Drużyna działa w oparciu o program pracy drużyny a także wytyczne i plan pracy Hufca.
 4. Celem drużyny jest wychowanie jej członków w duchu wartości patriotycznych, nauka właściwych postaw społecznych, pomocy innym a także rozwój twórczości i umiejętnej zabawy w grupie rówieśniczej.
 5. Harcerze regularnie uczestniczą w zbiórkach harcerskich, gdzie zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą ceremoniału harcerskiego, poznają historię harcerstwa i skautingu, uczą się symboliki krzyża i lilijki, prawidłowego mundurowania. Poznają także obrzędy i piosenki harcerskie, a także pląsy i zabawy.
 6. Drużyna angażuje się w konkursy, marsze, wieczornice, ogniska i apele organizowane przez hufiec Kolbuszowa lub inne Hufce, w tym drużyny NS.
 7. Harcerze prowadzą akcje zarobkowe np. kiermasze z własnymi pracami , sprzedaż zniczy itd. aby pozyskiwać fundusze na zakup mundurów, czy też opłacić własny udział w Harcerskiej Akcji Letniej czy biwaku.

 

 1. Metody i formy pracy harcerskiej oparte są na kilku podstawowych zasadach:

- dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanków;

- wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do wszechstronnego rozwoju osobistego harcerzy;

- powiązanie programu działań rehabilitacyjnych ze zdobywaniem sprawności, odznak i stopni harcerskich;

- nawiązywanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji i uczuć;

- wykorzystywanie obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad samorządności i samowychowania;

- tworzenie płaszczyzny integracji z najbliższym środowiskiem oraz wychowanie społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.

 

Do zadań drużyny na rok szkolny 2011/2012 będzie należało między innymi:

 1. Rozpoczęcie roku harcerskiego, zorganizowanie „Dnia pieczonego ziemniaka” w szkole oraz udział w Hufcowym ognisku w Bukowcu..
 2. Poznanie symboliki krzyża harcerskiego i lilijki.
 3. Wieczornica z innymi drużynami dotycząca pamięci walk harcerzy i „Szarych Szeregów” w czasie II wojny światowej.
 4. Nauka pląsów zabaw i piosenek.
 5. Akcja zarobkowa w celu zbiórki pieniędzy na mundury harcerskie – „Akcja Znicz”.
 6. Betlejemskie światełko – udział drużyny w uroczystej Mszy i apelu.
 7. Nauka musztry harcerskiej, terenoznawstwa, samarytanki.
 8. Udział w X Hufcowym Konkursie Piosenki Harcerskiej.
 9. Wykonanie ozdób świątecznych i sprzedaż ich– z przeznaczeniem na biwak wiosenny w Mielcu
 10. Harce po lesie….