Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015r.
 2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.
 3. Celem projektu jest rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia ich wartości, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami na poziomie aktywności artystycznej, ukazanie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, przezwyciężania barier związanych z niepełnosprawnością, integracja środowisk, wspieranie rozwoju psychoruchowego poprzez uczestnictwo w aktywnościach artystycznych.
 4. Projekt przewiduje 24 mobilności do wszystkich szkół partnerskich, oraz wizyty uczniów i nauczycieli w Polsce.
 5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych ZSS w Kolbuszowej Dolnej  w wieku między 14 a 20 rokiem życia.
 7. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 50 uczniów i 25 nauczycieli.
 8. Partnerzy projektu:
  - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj Napoka, RUMUNIA
  - Yaşama Sevinci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Kocaeli, TURCJA
  - Coleg Gwent Crosskeys Campus, Newport, WIELKA BRYTANIA(WALIA)
  - Alapítványi Oktatási Központ, Edeleny, WĘGRY

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 1. Szczegółowy wykaz działań i rezultatów zamieszczony we wniosku dostępnym w dokumentacji szkolnej
 2. Spotkania młodzieży i nauczycieli ze szkół partnerskich – mobilności.
 3. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej.

ZESPÓŁ KOORDYNAUJĄCY DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 1. W skład zespołu wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły – Marzena Mytych

b)      Koordynator projektu – Jolanta Lubera

c)      Członek – Alina Dziuba

d)      Członek – Paweł Żądło

 1. Zespół ten jest jednocześnie zespołem REKRUTACYJNYM PROJEKTU I MOBILNOŚCI.

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej w wieku od 14 do 20 lat.
 2. Rekrutacja rozpoczyna się 16 września i trwa do 18 października 2013r.
 3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
  a. Motywacja ucznia do udziału w projekcie
  b. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji.
 4. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyraża pisemną zgodę udziału dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.
 5. Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 2. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach projektu.
 3. Terminowe wykonywanie przydzielonych w projekcie zadań.
 4. Kulturalne zachowywanie się, podporządkowywanie się poleceniom nauczyciela i dbanie o dobre imię szkoły.

PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. Nieodpłatny udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu, z wyjątkiem częściowego pokrycia indywidualnych kosztów działań lokalnych tj. realizowanych na terenie Polski.
 2. Udział w wyjazdach do szkół partnerskich na zasadach określonych w punkcie „Kryteria udziału w mobilnościach”.

KRYTERIA UDZIAŁU UCZIÓW W MOBILNOŚCIACH

 1. Kandydaci aktywnie biorą udział w zajęciach artystycznych w ramach godzin lekcyjnych oraz w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych.
 2. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wyjazd dziecka w ramach projektu.
 3. Kandydaci posiadają takie cechy osobowości jak: samodzielność w czynnościach samoobsługowych, zaradność, śmiałość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na nowe znajomości, gotowość wyjazdu za granicę.
 4. Kandydaci powinni znać kraje partnerskie oraz ich kulturę.
 5. Kandydaci biorą czynny udział we wszystkich działaniach projektowych.
 6. Kandydaci biorą udział w spotkaniach projektowych, wywiązują się z przydzielonych im zadań.
 7. Kandydaci posiadają aktualny paszport lub dowód osobisty.
 8. Kandydaci nie posiadają choroby przewlekłej uniemożliwiającej im dłuższe przebywanie poza domem.
 9. Ostateczną decyzję dotyczącą wyjeżdżających uczniów podejmuje Zespół rekrutacyjny.

KRYTERIA UDZIAŁU NAUCZYCIELI  W MOBILNOŚCIACH

 1. W każdym wyjeździe bierze udział dyrektor szkoły i koordynator oraz członek zespołu koordynującego projektem wykazujący się dobrą znajomością języka angielskiego.
 2. Pozostali nauczyciele muszą spełniać następujące warunki:

a)      Aktywny udział i wyróżniające zaangażowanie w realizację zadań projektowych

b)      Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych w szkole

c)      Przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych o charakterze artystycznym

 1. Ostateczną decyzję dotyczącą wyjeżdżających nauczycieli podejmuje Zespół rekrutacyjny.

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.

POSTANOWIEIA KOŃCOWE:

 1. Zespół zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Comenius.